In Engeland wordt een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van Egels op vogelsoorten die op de grond broeden. Het onderzoek richt zich op geheel Europa om de omvang van de schade op Europees niveau te kunnen vaststellen die de Egel toebrengt aan de op de grond broedende vogelsoorten. Op verzoek kan een vragenformulier ter invulling worden toegezonden. Het vragenformulier kan per briefkaart worden aangevraagd bij de redactie. Nadere informatie en toezending van ingevulde formulieren kunt u naar onderstaand adres zenden. International Hedgehog Survey, Hugh Warwick, 294 Brantingham Road, Chorlton, Manchester M21 1QU, Engeland.