Het is een bekend feit, dat de stand van de Grauwe Klauwier in Nederland in de loop van deze eeuw enorm is afgenomen. In het artikel van Fred Hustings en Johan Bekhuis, elders in dit themanummer, wordt daar uitvoerig bij stilgestaan. Gezien de sterk geslonken aantallen broedparen en het feit, dat de reeds decennia lang aanhoudende afname zich in de jaren tachtig in de meeste gebieden onverminderd voortzette, moet worden gevreesd, dat de Grauwe Klauwier nog voor de eeuwwisseling als broedvogel uit nagenoeg het grootste deel van Nederland zal zijn verdwenen, Des te verheugender is het dan ook, dat in het hoogveenreservaat Bargerveen recent een ontwikkeling in omgekeerde richting heeft plaatsgevonden.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

J.B.J.M. van Berkel. (1993). Bestandsontwikkeling voorkomen, voedsel, nestplaatskeuze verspreiding en dichtheden De Grauwe Klauwier in het Bargerveen gedurende de jaren 1978 tot en met 1990. Het Vogeljaar, 41(1), 26–33.