Belangrijke habitatfactoren voor de Huiszwaluw zijn: vliegende, kleine insekten, geschikt bouwmateriaal en gunstige nestplaatsen; daarnaast spelen een rol: open water, begroeiing in de vorm van bomen en struiken (beide factoren hebben invloed op het voorkomen van bepaalde soorten insekten). In het voorgaande overzicht valt op dat sommige habitatfactoren zeer gunstig zijn. De grote kolonies aan de brug bij Medillin, aan de basiliek van Esztergom en het grote aantal broedvogels in Tournus zijn goed te verklaren. Minder duidelijk is het waarom zulke grote aantallen Huiszwaluwen broeden in plaatsen als Cáceres en Don Benito. Ook de kolonie aan de kerk van Clamecy is voor ons verrassend. Er moeten meer factoren zijn die een rol spelen. Maréchal (1986) noemt schone lucht als positieve factor, hoewel Turner (1982) stelt dat de invloed van een matige luchtverontreiniging op het aantal Huiszwaluwen niet duidelijk is. Het is wel zeker dat de Huiszwaluw een zekere voorkeur heeft voor streken met een vrij warme zomer. De dichtheid aan broedparen is in Midden- en Zuid-Europa duidelijk groter dan in Noord-Europa. Waarnemingen van andere waarnemers zijn zeer welkom.