In de loop van vijf jaar (1 oktober 1978 tot 1 oktober 1983) werden in de provincie van 119 atlasblokken maandgegevens verzameld. De blokken werden twee tot drie maal per maand bezocht, waarbij een bezoek twee tot zes uur in beslag nam. Dit betekent dat in de provincie Groningen meer dan 50.000 uren in het veld zijn doorgebracht, waarbij een miljoen gegevens werden verzameld. Het veldwerk voor deze atlas heeft grotendeels plaatsgevonden in de jaren 1980 tot 1985. Aan de atlas werd ongeveer zes jaar gewerkt en het is allerminst een vervanging van het in 1983 verschenen boek ’Vogels van Groningen’. Dat is een fraaie uitgave bedoeld voor een breed publiek. De doelstelling en opzet van deze atlas zijn anders gericht. Het is minder een uitgave voor een breed publiek en meer een boek voor studieuze vogelaars en natuurbeschermers. Strakker en meer getalsmatig wordt het wel en wee van de Groninger vogels binnen een scherp begrensd tijdvak beschreven. De informatie is geordend naar atlasblokken en de uitwerking stoelt op een nauw omschreven werkwijze. De atlas moet worden gezien als een zakelijke inbreng van de Vereniging Avifauna Groningen en het Sovondistrict Groningen bij de vogelen natuurbescherming op provinciaal niveau. In het kort wordt de provincie beschreven, waarbij het accent ligt op voor vogels belangrijke kenmerken. Vervolgens wordt de werkwijze behandeld. Het grootste deel van de atlas bestaat uit de soortbeschrijvingen. Van elke soort worden op een overzichtelijke en compacte wijze weergegeven de status, de verspreiding in een aantal maandkaarten, het jaarverloop in de provincie en waar relevant in delen (bijvoorbeeld de noordkust) daarvan en bij de broedvogels een aantalsopgave met foutengrenzen van het gemiddeld aantal broedparen per jaar voor het onderzochte tijdvak. De beschrijvingen zelf zijn beknopt en in feite niet meer dan een toelichting op de voor elke soort gepresenteerde kaartjes en grafieken. De atlas wordt besloten met enkele meer algemene hoofdstukken over de landelijke en internationale betekenis van Groningen, de aantalsveranderingen bij broedvogels vanaf het midden van de vorige eeuw en aan de hand van die informatie over betekenis en bedreiging wordt een ’Rode Lijst’ van kenmerkende en bedreigde broedvogelsoorten in de provincie Groningen gegeven.