Eind 1982 hebben Provinciale Staten in Overijssel besloten structureel geld beschikbaar te stellen voor het in kaart brengen van het natuurlijk milieu door middel van systematische milieuinventarisatie. Sindsdien zijn van de volgende gebieden rapportages verschenen: Staphorsterveld en Zwarte Water, IJsseluiterwaarden, IJsseldelta, Oldenzaalse stuwwal en Vechtdal. Het laatstgenoemde vijfde basisrapport geeft de resultaten weer van het in 1989 en 1990 uitgevoerde onderzoek in het Vechtdal. Uit de conclusies van dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat de natuurwaarden in het Vechtdal onder druk staan.