In dit artikel werd getracht een algemeen over- zicht te geven van de status en de populatiedynamiek van de Grauwe Klauwier in de landen van Europa. Hieruit blijkt dat de soort overal in aantal terugloopt, met uitzondering van enkele geïsoleerde arealen en grotere delen van Scandinavië. In de discussie werd naar een verklaring gezocht voor de aantalsverlopen, Populatiestijgingen gaan meestal gepaard met verbetering van bestaande of de aanleg van nieuwe biotopen en sterke schommelingen op korte termijn zijn grotendeels te wijten aan de klimatologische omstandigheden tijdens het broedseizoen. Voor de terugloop worden vele uiteenlopende oorzaken aangegeven. Geen enkele hiervan is significant voor het gehele gebied, waardoor wij vermoeden dat een combinatie van deze factoren verantwoordelijk is voor de terugloop, met verschillend belang naargelang de lokatie. Stijgingen van bestaande populaties in gunstige gebieden, zijn volgens ons te wijten aan een concentratieverhoging ten gevolge van biotoopdestructie in andere gebieden. Een bescherming en uitbreiding van deze populatiekernen zijn noodzakelijk voor het behoud van de soort op langere termijn.