Op grand van de Natuurbeschermingswet is in 1968 de Natuurbeschermingsraad ingesteld. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). De adviezen betreffen niet alleen het regeringsbeleid voor de natuur en het landschap maar ook strategische visies, het omgaan van de mens met zijn leefmilieu. Adviezen kunnen ook betrekking hebben op ander beleid, wanneer dat (direct) invloed heeft op de natuur of het landschap. De advisering heeft verschillende doelen zoals: het ondersteunen van het beleid van de minister, het toetsen van het gevoerde beleid, het nemen van initiatieven gericht op nieuwe beleidsontwikkelingen en het signaleren van zaken die mogelijkerwijs aan de aandacht kunnen ontsnappen. De raad bestaat uit vijftien op persoonlijke titel en bij Koninklijk Besluit benoemde onafhankelijke leden. Ten minste drie leden zijn deskundig op het gebied van de land- en bosbouw. De raad komt zeven maal per jaar bijeen. Verder kent de raad een viertal vaste commissies (de Natuur- en Landschapscommissie, de Commissie Ruimte en Milieu, de Commissie Natuur- en Milieu-Educatie en de Juridisch-Bestuurlijke Commissie). Bovendien worden ad hoc werkgroepen gevormd voor specialistische onderwerpen. De raad brengt jaarverslagen uit. De meeste adviezen zijn tegen betaling bij het secretariaat opvraagbaar. In het jaarverslag van 1992 komen wij onder andere tegen: Nota Jacht en Wildbeheer, Beheer Oostvaardersplassen, Beleidsvoornemen Beleidsplan Wetenschap en Technologie. Kiezen voor recreatie. Beleidsnota Openluchtrecreatie beleidsvoornemen, Ecosysteemvisies, Beheers- en ontwikkelingsvisies voor het Lauwersmeer, Natuur uit Moeras, enzovoort. Er worden tevens adviezen gegeven over Aanwijzingen tot beschermd natuurmonument/staatsnatuurmonment (in 1992 bijvoorbeel Coepelduyn, Schoorlse Duinen en Hoge Fronten). Kortom de Natuurbeschermingsraad kan ook natuurbeschermings-, natuureducatievereningen en vogelwerkgroepen heel wat informatie bieden over het gevoerde beleid en het beheer van talloze gebieden. De raad beschikt over een bibliotheek die op afspraak kan worden bezocht (zie onder). Het departement van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is voornemens te komen tot herzieningen van de adviesstructuur. De Natuurbeschermingsraad zal daar, evenals de Bosraad, de Jachtraad, de Commissie Wet BUD en de voorlopige Commissie voor de Nationale Parken, ook bij zijn betrokken.