De Aalscholver is een vaste broedvogel van het moerasbos De Pot in het Nieuwkoopse plassengebied. Het aantal broedparen is in tegenstelling tot andere kolonies in Nederland in de periode 1982 tot en met 1992 nauwelijks gestegen. Het maximale aantal broedparen wordt op circa vijftig geschat. De oorzaak van deze geringe koloniegrootte is het oppervlak voedselgebied. Het Nieuwkoopse plassengebied ligt te midden van (weiland)polders. Het broedseizoen 1992 begon met veel nesten. De gegevens maken aannemelijk dat er in april veel paarnesten aanwezig waren. Aantalsgegevens over de aanwezigheid van jonge, niet geslachtsrijpe dieren zijn niet voorhanden. Het is mogelijk dat in De Pot in het broedseizoen bij deze marginale kolonie relatief veel niet broedende vogels verblijven. Dit gegeven kan de sterke afname van het aantal nesten in de loop van het broedseizoen mede hebben veroorzaakt. Deze afname is zowel in 1991 als in 1992 geregistreerd. De jongenproduktie was in 1992 erg laag.