Hoewel de Gierzwaluw niet in de nationals lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende soorten is opgenomen (Rode Lijst), lijkt het er wel op, dat de aantallen broedparen afnemen. Er zijn talloze aanwijzingen, dat Gierzwaluwen plaatselijk uit de bebouwing verdwenen en dat daar geen nieuwe vestigingen elders tegenover stonden. De oorzaak van het wegblijven van broedparen is de verdwijning van broedplaatsen door afbraak van huizen of anderssoortige gebouwen en renovaties. Verder dragen vervanging van dakpannen door typen die voor de soort ongeschikt zijn en isolatie van gebouwen hun steentje bij. Bij nieuwbouw ontstaat vrijwel nooit nestgelegenheid voor de soort. In de Atlas van de Nederlandse Broedvogels (Teixeira 1979) wordt het totale aantal broedparen nog op 50.000-85.000 geschat. Of dit aantal paren nog steeds in ons land voorkomt, valt te betwijfelen, vooral ook omdat dit niet op basis van integrals inventarisaties is vastgesteld. De Gierzwaluw is een soort, die slechts is te inventariseren ten koste van zeer veel tijd. Met spanning wordt dan ook uitgezien naar de resultaten van een door Sovon opgezette inventarisatie, die in 1993 is begonnen. In Europees verband kampt men eveneens met het euvel van ontbrekende inventarisatiegegevens. Glutz van Blotzheim & Bauer (1980) maken alleen melding van het verdwijnen van de Gierzwaluw uit grote steden.