Schrijver dezes neemt in dit artikel het overlappend broedgebied van de Goudplevier Pluvialis apricaria in de Kleine Goudplevier Pluvialis fulva, gelegen in West-Siberie en gedeeltelijk om- vattend de schiereilanden Jamal, Gydan, en Taimyr onder de loep. Ten aanzien van de begrenzing van dit gebied wordt een vergelijking gemaakt tussen deze voorstelling door Johansen (1960) en door Kozlova (1961). Het blijkt dat deze oppervlakte, zoals Johansen (1960) heeft vermeld, aanzienlijk geringer is dan Kozlova (1961) ons laat zien. Bovendien loopt volgens Johansen de grens van het broedgebied van Pluvialis fulva te beginnen bij 70° N en 100° O tamelijk abrupt naar zuidzuidoosten en bereikt de bergtoendra tot 55° N. Nagegaan is welke inheemse volkeren het overlappend broedgebied bewonen. Het zijn in hoofdzaak de Dolgan, Nganasan en Nenets die het besproken gebied bewonen. Betreffende het voorkomen van Pluvialis apricaria en Pluvialis fulva in het overlappend broedgebied kan worden opgemerkt dat de verspreiding van deze twee soorten verre van gelijkmatig is. Aan de noordelijke periferie overheerst Pluvialis fulva en aan de zuidelijke grens Pluvialis apricaria. Mede door deze omstandigheden en andere gegevens uit de litteratuur is de schrijver de mening toegedaan dat de condities gunstig mogen worden genoemd tot het plaatsvinden van hybridisatie. Vanwege het feit dat uit het overlappend broedgebied tot heden drie terugmeldingen werden geregistreerd van Pluvialis apricaria welke in Nederland werden geringd, mag de conclusie worden getrokken dat er af en toe Goudplevieren afkomstig uit West-Siberie zich in ons land kunnen bevinden die naar alle waarschijnlijkheid gebruik maken van de Oostatlanlische trekroute. Het is zeer wel mogelijk dat de Kleine Goudplevieren Pluvialis fulva die in de loop der jaren in ons land – met name Friesland zeker tien exemplaren – werden verzameld of waargenomen, uit genoemd gebied stammen, Omtrent hybriden (Plu- vialis apricaria X Pluvialis fulva) zijn de schrijver twee gevallen in de litteratuur bekend. Op het eiland Malta is een hybridische Goudplevier verzameld waarvan een korte beschrijving in de litteratuur is vermeld. De schrijver dezes ving in 7 december 1968 in Noord-Friesland zes Goudplevieren met grijze onderdelen die verder gelijkenis vertoonden met Pluvialis apricaria in winterkleed. Het is mogelijk dat er diverse op het oog moeilijk te herkennen hybriden van beide soorten voorkomen. Waar verenkleedbeschrijving en biometrische gegevens tekort schieten ten aanzien van identificatie dient men dieper en verder te zien. Wellicht kan onderzoek aan het DNA-molecuul een helderder inzicht verschaffen inzake de genetische structuren van de populaties van beide besproken soorten.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

O.J.P. Eenshuistra. (1994). Beschouwing inzake overlappend broedgebied Goudplevier Pluvialis apricaria en Kleine Goudplevier Pluvialis fulva in West-Siberië en mogelijkheid tot vorming van hybriden. Het Vogeljaar, 42(2), 66–73.