Als nationals lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende soorten als bedoeld in bijlage V van de Richtlijn (EEG) 79/409 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake bet behoud van de vogelstand (PbEG L 206) waartoe bet onderzoek en de werkzaamheden nodig voor de bescherming en bet beheer, wordt bevorderd, wordt vastgesteld de volgende lijst van soorten: Dodaars Paapje Geoorde Fuut Roodborsttapuit Roerdomp Tapuit Woudaapje Snor Kwak Rietzanger Purperreiger Grote Karekiet Ooievaar Baardmannelje Lepelaar Grauwe Klauwier Zomertaling Klapekster Krooneend Roodkopklauwier Eidereend Raaf Rode Wouw Geelgors Blauwe Kiekendief Orlolaan Grauwe Kiekendief Grauwe Gors Korhoen Patrijs Porseleinhoen Kwartelkoning Kraanvogel Kluut Griel Bontbekplevier Strandplevier Kemphaan Watersnip Grutto Tureluur Grate Stern Visdief Noordse Stern Dwergstern Zwarte Stern Kerkuil Steenuil Velduil Nachtzwaluw IJsvogel Hop Draaihals Groene Specht Kuifleeuwerik Oeverzwaluw Duinpieper Voor de volgende soorten is Nederland van bijzondere betekenis, omdat een groot deel van de populatie van Noordwest-Europa in Nederland verblijtt: Lepelaar Kleine Zwaan Kleine Rietgans Kolgans Grauwe Gans Brandgans Rotgans Smient Toppereend Nonnetje Scholekster Kluut Grutto Rosse Grutto Zwarte Stern Blauwborst Baardmannelje