De uiterwaarden van de Grote Rivieren staan bekend om hun grote vogelrijkdom, die voortkomt uit de grote afwisseling van biotopen. Recentelijk (1990/1991) zijn de broedvogels van een drietal karakteristieke Waaluiterwaarden in het Land van Maas en Waal geïnventariseerd. De zelfde gebieden zijn in de eerste helft van de jaren zeventig onderzocht in het kader van de avifauna van het rivierengebied (Van den Bergh et al 1979). Wat is er nu eigenlijk na vijftien jaar gebeurd met de broedvogelstand? Hierbij schenk ik alleen aandacht aan de bijzondere broedvogels, die bier op een overzichtelijke wijze zijn ingedeeld in groepen. Vervolgens wordt een aantal bedreigingen voor de avifauna van dit gebied gekenschetst. Daar staat tegenover dat er in deze uiterwaarden uitstekende mogelijkheden liggen voor natuurontwikkeling. Onder invloed van rivierdynamiek en grote grazers kan een natuurlijk rivierlandschap ontstaan met ooibossen, moerassen, struwelen, ruigtes en kruidenrijke graslanden. De interessante mogelijkheden die dit biedt aan broedvogels komen aan bod in het toekomstperspectief.