De Lijst van Nederlandse vogelsoorten 1994 is een avifaunistische lijst die is bijgewerkt tot 1 februari 1994, waarin alle 434 vogelsoorten en hun ondersoorten staan vermeld die op enkele uitzonderingen na sinds het jaar 1800 in Nederland zijn vastgesteld, De lijst komt overeen en loopt vooruit op de beslissingen van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA). Onder elke soort is de avifaunistische status in Nederland vermeld, waarbij twaalf onderscheidingen zijn gemaakt. Tevens worden in Belgie vastgestelde vogelsoorten genoemd. In bijgevoegde appendices wordt allerlei interessante, aanvullende informatie gegeven (zie ook ’Het Vogeljaar’ 41 (4): 186). De Nederlandse namen van soorten zijn gelijk aan die in Becuwe & Oreel (1981) en Van Duuren et al (1988) op enkele uitzonderingen na. Gangbare namen van ondersoorten staan tussen aanhalingstekens genoemd. De Engelse namen zijn gelijk aan die staan vermeld in ’British Birds’ (1993). Voor vogelwaarnemers is in deze lijst enorm veel informatie te vinden, die het waarnemen van vogels in ons land heel wat interessanter maakt.