In het Vogeljaar van juli 1994 heeft u kunnen lezen over natuurontwikkeling in het rivierengebied zoals dat door de Stichting Ark, in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds, wordt uitgevoerd. In een tiental voorbeeldterreinen langs Maas, Waal, Nederrijn en IJssel wordt de invloed van natuurlijke begrazing en rivierdynamiek op de levensgemeenschap gevolgd. Na een korte bespreking van het gevoerde beheer behandelt dit artikel enkele interessante ontwikkelingen, die in de vogelstand zijn waar te nemen.