Op 1 September 1994 is een wijziging van de Vogelwet 1936, de Jachtwet en hoofdstuk V van de Natuurbeschermingswet van kracht geworden. Die heeft vooral tot doel de wetgeving op het gebied van de flora en fauna aan te passen aan de EG-Vogelrichtlijn, de EG-Habitatrichtlijn, de Conventie van Bern en de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming. Die aanpassing is ook opgenomen in het ontwerp voor de Flora- en faunawet, maar de totstandkoming daarvan zal nog wel enige jaren op zich laten wachten. Omdat Nederland al enige malen is veroordeeld door het Hof van Justitie van de Europese Unie wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen, onder andere wat betreft de aanpassing van de Vogelwet 1936 en de Jachtwet, is voorrang gegeven aan een herziening van de bestaande wetten. In de nieuwe bepalingen zijn de bestaande principes van de Vogelwet 1936 niet aangetast, maar veeleer verbeterd en verscherpt. Ik zal in dit artikel de belangrijkste onderwerpen de revue laten passeren.