Evenals voorgaande jaren heeft de Werkgroep Vogelinventarisatie Utrecht een uitgebreid jaarverslag gemaakt met de resultaten van (broed) vogelinventarisaties in 1992. Het grootste deel van het zeventig bladzijden dikke rapport is gewijd aan een soortpresentatie uit de twee categories broedvogels die de werkgroep hanteert: ’zeldzame en kolonievogels’, en ’schaarse broedvogels’. Op een overzichtelijke wijze worden soorten als Purperreiger, Krooneend, Roodborsttapuit en Wespendief beschreven. De desbetreffende teksten zijn in veel gevallen vergezeld van een kaartje met de verspreiding over de provincie Utrecht in 1992 en een grafiek die de voor- of achteruitgang van een soort sinds het begin van het inventarisatieproject in 1989 aangeeft. Daarnaast is een analyse gemaakt van de telactiviteiten en de methodes die worden gehanteerd, Deze worden in relatie gebracht met de opbrengst aan gegevens. Er kan worden geconcludeerd dat er voor het eerst sinds de uitgave van de Avifauna van Midden-Nederland in 1971 verscheen weer een zeker inzicht bestaat in populatiegrootte en aantalsontwikkeling van een belangrijk aantal soorten, met name in de categorie zeldzame en kolonievogels. Wilt u in het bezit komen van dit rapport dan kan dil door ƒ 7,80 (inclusief verzendkosten) over te maken op girorekeningnr. 286 944 t.n.v. Vogelwacht Utrecht te IJsselstein onder vermelding van: ’WVU jaarverslag 1992’. U krijgt het dan zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.