Bij de wijziging van de Vogelwet 1936 die op 1 september 1994 van kracht is geworden, is de bepaling geschrapt dat nesten van beschermde vogels in, op of aan gebouwen mogen worden verstoord. Deze bepaling was in strijd met de EG-Vogelrichtlijn. Bovendien is het verbod om nesten te verstoren aangevuld met een verbod om nesten opzettelijk te vernielen, te beschadigen of weg te nemen. Ook pogingen daartoe zijn verboden. Belangrijke verbeteringen. In de praktijk doen zich echter wel wat problemen voor.