Zoals gewoonlijk weer een keurig uitgevoerd jaarverslag over 1994 van de BFVW. Behalve dat het jaarverslag doordrenkt is van de kievitseierenrapersgeest zijn er ook nog andere bezigheden waarmee sommige leden zich bezighouden, zoals Werkgroep Kerkuilen Friesland (249 broedgevallen in 1993), Vogelmeldingsdienst (Geelpootmeeuw, Taigaboomkruiper, Klapekster, Amerikaanse Smient, Poelsnip en dergelijke), Vogelasiel ’De Fûgelhelling’ te Ureterp, (in oeverzwaluwwand kwamen in 1994 achttien paartjes tot broeden), Vogelopvangcentrum ’Fûgelspits’, Lauwersmeer en Stichting ’Vogelverzorgingsfonds Friesland’ (wintervoedering). Uit de door de wachten opgezonden inventarisatieformulieren kon worden berekend dat er in 1994 op 85.880 ha wei- en bouwland aan nazorg werd gedaan. Op 89.046 ha werden broedparen geïnventariseerd. Van 28 verschillende vogelsoorten werden 66.656 nesten gevonden (77,62 per honderd ha). Van deze soorten werden totaal 98.055 broedparen geteld (110,12 per honderd ha). Het gebruik van nestbeschermers is ten opzichte van 1993 iets gedaald, namelijk van 4641 naar 4315 nestbeschermers. De Kievit, Grutto en ook de Scholekster vertoonden een duidelijke teruggang. De dalende tendens bij Kemphaan, Watersnip, Slobeend en Veldleeuwerik zette zich voort.