Over bovenstaand onderwerp is een onderzoek gepleegd dat is weergegeven in een Engelstalig proefschrift. Inzicht in de betekenis en omvang van dit effect is van groot belang bij het maken van wegenplannen en het beheer en de inrichting van wegen en wegbermen. het onderzoek is uitgevoerd langs autosnelwegen met een verkeersintensiteit variërend van circa 5000 tot 60.000 motorvoertuigen per dag. Langs deze wegen blijkt een verlaagde dichtheid van broedvogels een algemeen verschijnsel te zijn. Bij 33 van de 45 onderzochte soorten in bos en bij zeven van de twaalf onderzochte soorten in open weidegebied is een effect vastgesteld. Vrijwel alle soortgroepen zijn hierbij vertegenwoordigd. Om verstoring te meten is de geluidsbelasting door verkeer als maat genomen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het effect op de dichtheid vooral wordt veroorzaakt door verstoring. In bos is de geluidsbelasting waarschijnlijk de belangrijkste verstorende factor. Door geluid kan de vocale communicatie tussen individuen een rol spelen. Gebieden die vlak langs een weg liggen, hebben duidelijk een sterk verlaagde kwaliteit. Het is te verwachten dat een verlaging van de kwaliteit van de broedgebieden langs de weg een negatief effect zal hebben op de omvang en de duurzaamheid van populaties. Wanneer en lokale populatie geheel binnen de verstoorde zone terechtkomt, is de kans groot dat deze zal verdwijnen.