De Grutto Limosa limosa geldt als een van de meest bedreigde steltlopersoorten van Noordwest-Europa. Die status is het gevolg van het droogleggen van natuurlijk weidegebied en van toenemende landbouwactiviteit in Nederland, waar 85 procent van de totale populatie broedt. Met het oog op mogelijke verbetering van het toekomstperspectief van deze vogelsoort heeft de WIWO-stichting (Working-group International Waterbird and Welland Research) een project ter hand genomen om de kennis te vergroten van het broeden in natuurlijk en halfnatuurlijk grasland. Aspecten van het onderzoek waren de broedbiotoop, de broeddichtheid, pleisterplaatsen tijdens de trek, wintergebieden en biometrische gegevens van broedende exemplaren.