De heidevelden van de Sallandse Heuvelrug herbergen de enige levensvatbare populatie Korhoenders in Nederland. Het gebied is de proeftuin voor het in 1991 door het Rijk gelanceerde Soortbeschermingsplan Korhoen. Er worden ingrijpende maatregelen genomen om de vogel voor Nederland te behouden. Doet men dit niet, dan is het Korhoen binnen enkele jaren uit Nederland verdwenen. Hebben de maatregelen hier het gewenste effect, dan wil men deze ook in andere terreinen in Nederland nemen. Deze maatregelen komen niet alleen het Korhoen ten goede, maar ook andere soorten die op de heide leven. De maatregelen op de Sallandse Heuvelrug gaan echter erg ver. Het is de vraag of het behoud van één soort en dat van de halfnatuurlijke leefgemeenschap heide, deze maatregelen wel rechtvaardigen. Is er in Nederland nog wel plaats voor het Korhoen?