In juni en juli 1995 heeft er op initiatief van de IVN *) vogelwerkgroep Hellendoorn/Nijverdal een integrale nachtzwaluwinventarisatie plaatsgevonden op de Sallandse Heuvelrug. Tot dan toe is de Nachtzwaluw niet eerder zo gebiedsdekkend en gelijktijdig op de gehele heuvelrug onderzocht. Het gaat hierbij om alle heideterreinen, kapvlakten en open bos(randen). Deze gebieden worden beheerd door Natuurmonumenten (NM), Staatsbosbeheer (SBB) en enkele particuliere eigenaren. In totaal is er ongeveer 900 ha onderzocht door ruim twintig personen, allen leden van de vogelwerkgroep en/ of medewerkers van NM en SBB. De reden voor dit onderzoek is een brede behoefte om inzicht te krijgen in de actuele gegevens en aantallen van deze soort. Tevens zijn wij nieuwsgierig naar de effecten op termijn van de genomen en nog te nemen maatregelen in het kader van het zogenaamde Soortbeschermingsplan Korhoen uit 1991. In grote lijnen komt dit plan neer op het vergroten van het heidegebied, het creëren van ’bosrand’-situaties, kleinschalig en gevarieerd plaggen van de heide, afsluiting van een aantal wandelpaden en de Nijverdalsebergweg voor gemotoriseerd verkeer. De verwachting is dat van deze maatregelen ook de Nachtzwaluw kan profiteren. Het onderzoeksgebied ligt in de gemeenten Holten en Hellendoorn; in de atlasblokken 28-31, 28-32, 28-41, 28-42 en 28-51.