Op 15 december 1995 werd de Gemeente Voorburg veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van ƒ 7500,- wegens overtreding van de Vogel wet. De ten laste gelegde feiten waren – samengevat – het bij herhaling verstoren van braadvogels en hun nesten door in het broedseizoen werkzaamheden uit te voeren in een stadspark. Hierbij werden bomen en struiken gerooid, sloten uitgebaggerd en de baggerspecie verspreid over de gazons en met grote machines, gepaard met veel herrie, asfalt van paden verwijderd. Voor milieu-organisaties is deze uitspraak van groot belang, omdat hiermee belangrijke jurisprudentie werd geschapen voor mogelijke toekomstige gevallen. Zoals de Officier van Justitie betoogde, wordt namelijk aangetoond, dat: – het voor natuur- en milieu-organisaties mogelijk is met succes aangifte te doen van overtredingen van de Vogel wet – Justitie hierbij geen onderscheid maakt tussen de gewone burger en een overheidslichaam (geen klasse-justitie dus!) – de Vogelwet inderdaad een instrument kan zijn dat kan dienen tot de bescherming van vogels legen onzorgvuldige groenbeheerders.