Hoe maak je van de Randstad een groene metropool? Die vraag heeft bij het Wereld Natuur Fonds, afdeling Nederland en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (ANWB) geleid tot een uitvoerige studieopdracht. De publikatie van het rapport beoogt een nieuwe impuls te geven aan de politieke discussie inzake een groen hart van het randstedelijke gebied. De natuur in de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland nivelleert snel. Om dit proces te stoppen en enig natuurherstel mogelijk te maken zonder daarbij lichtvoetig over de agrarische sector heen te walsen of de behoefte aan natuurrecreatie te dempen, zijn beide organisaties met dit rapport naar buiten gekomen. Hel rapport bevat heldere historische overzichten en te waarderen inzichten en uitzichten op de realisatie van een groene metropool. Er worden ook vergelijkingen getroffen met gebieden als Greater London, Ile-de-France, het Ruhrgebied, Rhônedelta en Milaan en omstreken. Beide organisaties verwoorden in dit rapport vijf doelen: een buitenruimte van formaat voor de metropool, hernieuwde aandacht voor de ontwikkeling van uitloopgebieden, lange-termijnbestaansrecht van de verschillende gebiedseenheden, toegankelijkheid van de buitengebieden en het voorkomen van verdere versnippering en degradatie. Natuurorganisaties die actief zijn in de bovengenoemde provincies, doen er goed aan kennis te nemen van dit plan en regionale autoriteiten hiervoor te interesseren. De doelstellingen reiken verder dan alleen het besproken gebied. Zo zou het wenselijk zijn dat bijvoorbeeld voor andere zich snel ontwikkelende economisch/stedelijke centra in ons land, zulke visies op papier worden gezet. Aanbevelenswaard! Pierre Maréchal. Santerna, R.: Groen Hart? Groene Metropool. Recreatie en natuur in de Randstad van morgen, 77 bladzijden, veel kaarten in kleur, figuren en foto’s (1995). In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond en het Wereld Natuur Fonds afdeling Nederland, uitgevoerd door het Adviesbureau voor Ruimtelijke Planning en Ontwerp BV. (H+N+S). Nadere informatie over aanschaf: Wereld Natuur Fonds, Boulevard 12, 3707 BM Zeist, (030) 693 73 33.