Eén van de nieuwe bepalingen in de gewijzigde Vogelwet 1936, is het verbod van artikel 5 tot het opzettelijk verontrusten van beschermde vogels. Deze bepaling is in de wet opgenomen omdat de EG-Vogelrichtlijn dat voorschrijft. De vraag is hoe sterk zo’n verbod in de praktijk is. Naast een verbod tot verontrusten is al langer een verbod tot het verstoren van nesten in de Vogelwet opgenomen. Een verbod om beschermde vogels op of bij het nest te fotograferen, zoals dat in sommige andere landen bestaat, ontbreekt echter.