Omdat ornithologen zelden Turkije in de winter bezoeken, zijn er weinig gedetailleerde gegevens over overwinterende ganzen in Turkije. Van 1968 tot en met 1973 en van 1986 tot en met 1990 zijn er ganzen geteld. De meeste ganzen slapen ver van hun foerageergebieden zodat het is aan te bevelen tellingen te verrichten in de vroege ochtenduren. In januari 1992 hebben Nederlanders te zamen met leden van de Society for the Protection of Nature in Turkey een maand lang tellingen uitgevoerd. In een rapport worden alle gegevens samengevat die bekend zijn over de ganzen in de winter in Turkije. De Kolgans komt er in wisselend aantal voor (27.000 tot 80.000 exemplaren). De jacht op ganzen veroorzaakt enorm veel verstoringen, de afstanden die ze vliegen zijn groot en de troepen zijn klein. Drie gebieden worden genoemd waar de ganzen zouden moeten worden beschermd. In koude winters verlaten de Kolganzen Turkije, maar het is niet duidelijk waar ze dan heengaan. Mogelijk naar Noord-Syrië. Ten gevolge van onduidelijke oorzaken, mogelijk jacht, zijn de Grauwe Ganzen in sommige gebieden niet algemeen voorkomend. Dwergganzen, Rietganzen en Roodhalsganzen zijn regelmatige overwinteraars in Turkije maar in slechts kleine aantallen. Lieuwe J. Dijksen & Michel C.M. Klemann: Wintering Geese in Turkey, January 1992. 24 bladzijden, 3 bijlagen, 8 figuren, 5 tabellen (1994). WIWO-report 50, Zeist. Prijs ƒ 15,-. Bestellingen door overmaking op gironummer 2 666 009 ten name van Stichting WIWO, Lindengracht 9, 3633 AS Vreeland, onder vermelding van WIWO-report nummer 50.