In het Utrechts Nieuwsblad van 16 augustus 1996 las ik een artikel met als kop ’Water inlaten taboe in natuurgebied’ en met als chapeautje ’Ruim baan voor natuurlijke ontwikkeling in Oostvaardersplassen’. Leest men verder dan blijkt dat minister J.J. van Aartsen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft besloten op advies van de Raad voor het Natuurbeheer in de toekomst geen water meer in te laten in de Oostvaardersplassen. Het waterpeil in Neerlands bekendste en mooiste ’wetland’ zal in de toekomst worden bepaald door neerslag en verdamping. Dat systeem zou hel meest de gang van zaken in een natuurlijk natuurgebied benaderen.