Op 22 oktober 1996 is het Soortbeschermingsplan Kerkuil en het Rode Boekje Vogels gepresenteerd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Het Soortbeschermingsplan Kerkuil is een actieplan om de stand van de Kerkuil op een zodanig peil te brengen dat het behoud van deze soort in Nederland op lange termijn is verzekerd. In het Rode Boekje Vogels is de Rode Lijst Vogels opgenomen, waarop soorten staan vermeld die in ons land verdwenen, kwetsbaar of bedreigd zijn. Het voorstel voor de Rode Lijst, opgesteld door Vogelbescherming Nederland, is al eerder verschenen en in de Staatscourant gepubliceerd (1994). Het Soortbeschermingsplan Kerkuil is een voorbeeld van actie van een grote groep vrijwilligers die zich samen met agrariërs inspannen voor het behoud van de wilde fauna in het agrarisch gebied. De maatregelen uit het plan zijn met name gericht op verruiming van nestel- en foerageermogelijkheden en op het voorkomen van sterfte door het verkeer. Gedurende zes jaar zullen vijf onderzoeken meer kennis verschaffen over de Kerkuil waarmee de juiste maatregelen kunnen worden gekozen om de Kerkuil te behouden. De uitvoering van het plan wordt gecoördineerd door Vogelbescherming Nederland.