Lange tijd verkeerde de Wadvogelwerkgroep in financiële nood. Maar een royale gift van het Anjerfonds bracht redding. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 20 april 1996 op de kwelders bij Holwerd kreeg de Wadvogelwerkgroep een cheque van het Anjerfonds ter waarde van ƒ 30.000,-. Hiermee zijn de komende vijf jaar de financiële zorgen voorbij. De Wadvogelwerkgroep is onderdeel van de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) en bestaat uit 45 à 50 vrijwilligers. Sinds 1973 brengt de Wadvogelwerkgroep de vogelstand langs de Friese Waddenkust in kaart. Deze vogeltellingen maakten hel grote internationale belang van de Friese Waddenkust snel duidelijk. Ze waren dan ook van essentieel belang om inpoldering van Noord-Friesland Buitendijks te voorkomen. Momenteel worden de telgegevens van de Wadvogelwerkgroep onder andere gebruikt voor het vaststellen van effecten van schelpdiervisserij en voor hel ondersteunen van de bezwaren tegen de plannen voor grootschalige windturbineparken vlak langs de Friese Waddenkust. Bij dit werk is er vaak een intensieve samenwerking met andere organisaties op het gebied van natuur en milieu; onder andere Sovon, de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland en de Friese Milieu Federatie.