Het afgelopen voorjaar hebben vijf boeren meegedaan aan het mede door de gemeente gefinancierde proefproject ’Weidevogels’. Het doel van het project was onder andere om de boeren actiever bij de nestbescherming te betrekken. De projectgroep bestaande uil vrijwilligers van de Vogelwerkgroep, de WBE en de WLTO heeft het project geëvalueerd. De conclusie is dat de proef geslaagd mag worden genoemd. De werkgroep heeft de indruk dat bij de deelnemende boeren de kennis van weidevogels is toegenomen en dat daardoor meer nesten kunnen worden gespaard. Bij de deelnemende boeren is ongeveer 220 hectare land bezocht. Hierbij zijn 78 nesten van Scholeksters, 35 nesten van Kieviten, drie nesten van Grutto’s en drie nesten van Tureluurs gevonden. In totaal is aan de deelnemende boeren f 4.450,- uitgekeerd. Dit is ongeveer het bedrag dat bij het begin van de proef werd verwacht. In 1998 wordt de proef met enthousiasme voortgezet. De projectgroep is van plan om dan ook bollenboeren bij hef project te gaan betrekken. Mogelijk dat dan ook de Gele Kwikstaart en de Patrijs, specifieke soorten voor het bollenland, bij het project kunnen worden betrokken.