Medio 1997 informeerden wij u over de bouwplannen en claims van de gemeente Amersfoort ten aanzien van de natuurrijke Polder Arkemheen. Dit wetland van formaat is opgenomen in het Structuurschema Groene Ruimten van het Rijk als Kerngebied in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het gebied ligt tussen Nijkerk (provincie Gelderland), Bunschoten (provincie Utrecht) en Amersfoort (provincie Utrecht) en kenmerkt zich door het nagenoeg geheel afwezig zijn van boerderijen. Hierdoor is er sprake van extensieve landbouw, een open landschap en een hoog grondwaterpeil. Staatsbosbeheer beheert een deel van deze polder als reservaatsgebied. Arkemheen herbergt, naast diverse soorten weidevogels en soorten van de zogenaamde Rode Lijst, ook 15% van de wereldpopulatie van de Kleine Zwaan. Eind 1995 omhelsde de gemeente Amersfoort de zogenaamde Oostflankstudie. Een plan dat was opgesteld door ambtenaren van de provincie Flevoland, waarbij de Polder Arkemheen zou worden volgebouwd en een spoorlijn tussen Amersfoort en Almere (dwars door Arkemheen) zou worden aangelegd. De gemeente Amersfoort had al informatieboekjes gemaakt en verspreid waarin te lezen stond hoe goed dat plan was. Wakkere Nijkerkers wisten meer over deze polder en richtten op een Comité op van Verontruste Nijkerkers om het tij te keren voordat het te laat was. Inspraakacties en vele brieven van het comité naar alle belanghebbenden zoals natuurorganisaties, gemeentebesturen en provinciebesturen hebben ertoe geleid dat de Oostflankstudie thans van de baan is.