Met behulp van afzonderlijke modellen voor drie typen vegetatie is een schatting gemaakt voor de potentiële natuurwaarde (exclusief Zuid-Limburg) in 2020 in ons land. Gemiddeld vertoont deze natuurwaarde, mits met goed aangestuurd beleid, een verbeterende tendens. Vanaf 2020 zal echter nivellering optreden in heidegebieden en in open landschappen (als gevolg van stikstofdepositie). Hoge potentiële natuurwaarden zijn dan nog aanwezig in de duinen, de Waddeneilanden, in vochtige gebieden, Veluwezoom, Twente, Drenthe en de omgeving van Winterswijk. Lage potenties zijn vooral in Noord-Brabant, delen van de Achterhoek, Utrechtse Heuvelrug en op de Veluwe gelegen. De potentiële natuurwaarde van Zuid-Limburg wordt waarschijnlijk onderschat. G.W.W. Wamelink, C.J.F. ter Braak & H.F. van Dobben: De Nederlandse natuur in 2020: schatting van de potentiële natuurwaarde in drie scenario’s (1997). 79 bladzijden, 5 uitvoerige bijlagen, literatuurlijst, kaarten in kleur. Te bestellen bij Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) te Wageningen door overmaking van ƒ 48,- op gironummer 948 540, onder vermelding van de titel en IBN-rapportnummer 312.