In verscheidene plaatselijke kranten in Zuid-Holland is het bericht verschenen dat rond Delft zeldzame vissen zijn gevangen, hetgeen wijst op een verbeterde waterkwaliteit. Deze berichten verdienen enige nuancering. Waarom gaat het? Rond Delft zijn inventarisaties verricht met het schepnet. Hierbij zijn vissen waargenomen die (nog) niet op deze plaatsen staan vermeld in de Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen. Deze atlas is gemaakt op grond van reeds aanwezige gegevens tussen 1970 en 1995. Er zijn geen gerichte, gebiedsdekkende inventarisaties aan voorafgegaan. Er ontbreken waarnemingen uit 16% van de vijf bij vijf kilometerhokken (gelukkig vooral in waterarme gebieden). Een ’nieuwe’ stip op de kaart is dus niet direct het bewijs voor herstel van waterkwaliteit. Toch is het verheugend dat rond Delft niet zo vaak in Zuid-Holland gevonden soorten als Bittervoorn en Riviergrondel zijn gevangen. Deze soorten stonden in 1994 op een (ijst van bedreigde soorten van de Natuurbeschermingsraad. Inmiddels is de officiële rode lijst (bijna) klaar en heeft alleen de Bittervoorn daarop de positie van ’kwetsbare soort’. Riviergrondel en zeker ook de Kleine Modderkruiper blijken bij gericht onderzoek minder zeldzaam dan vroeger werd aangenomen. Dit onderzoek wordt sinds het begin van de jaren negentig door inventariseergroepen overal in het land voortvarend ter hand genomen.