De Europese Kustunie EUCC (Europeen Union for Coastal Conservation) is onlangs begonnen met een internationale campagne voor een betere implementatie van de EU-Habitatrichtlijn. Met de naam ’Green Islands voor Natura 2000’ streeft het programma ernaar overheden te bewegen hun verplichtingen na te komen zodat habitats en soorten van internationaal belang voldoende worden beschermd. De Habitat-richtlijn is door de Europese lidstaten al in 1992 ondertekend en vormt het belangrijkste Europese initiatief op het gebied van natuurbescherming. Het verplicht de lidstaten om leefgebieden en dier- en plantensoorten van Europees belang te beschermen. Elke Lidstaat is verantwoordelijk voor het aanwijzen en toekennen van belangrijke gebieden voor natuurbescherming (Special Areas for Conservation; SAC’s). Gezamenlijk vormen deze gebieden een netwerk van beschermde gebieden: het Natura 2000 netwerk.