De Rode Wouw is een op wereldschaal bedreigde stootvogel, die in de toekomst zeker nog veel aandacht verdient en waarvan momenteel de wereldpopulatie maximaal 12.000 à 14.000 broedparen bedraagt. In dit artikel bespraken wij uitgebreid de huidige situatie per regionale (geografische) ligging, en per land en werden de meest recente gegevens welke de auteur van het artikel de voorbije jaren verzamelde, verwerkt. Slechts drie landen beschikken nog over een gezonde, uitgebreide populatie van enkele duizenden paren: Duitsland, Frankrijk en Spanje. De Oosteuropese populatie is bijzonder laag: hoogstens een vierhonderdtal broedparen. In enkele landen is de soort zo goed als verdwenen als broedvogel. In Noord-Europa is de situatie vrij goed, zoals in Zweden waar nu enkele honderden paartjes broeden, maar in de overige Scandinavische landen vinden we nog slechts een handvol paartjes. In Midden-Europa is de situatie nog vrij goed in Frankrijk, waar maximaal een 3.000 paartjes te vinden zijn en verder in Duitsland, waar in totaal nog rond 4.400-4.700 paren broeden. In Groot-Brittannië werd in 1993 een recordaantal broedparen geteld in Wales, waar er nu ruim honderd paren zijn. Sinds 1992 broeden Rode Wouwen nu ook in Engeland en Schotland, dankzij een reïntroductieprogramma. In Zwitserland broeden naar schatting een kleine 300 paren en ook hier doet deze stootvogel het vrij goed. De Benelux-populatie is niet erg hoog, maar wel vrij stabiel. In België broeden nu weer een twintigtal paren in het zuidoosten, terwijl in Luxemburg eveneens een vijftiental paren nestelen. In Nederland is de situatie nog steeds kritisch. Slechts enkele paren broeden hier jaarlijks en de vogels hebben vooral in het noordoosten en zuiden van het land vaak te lijden van vergiftiging. De Zuideuropese populatie wordt vooral gesterkt door de Spaanse kernpopulatie van ruim 3.000 paren. Enkele honderden paren broeden waarschijnlijk nog in Italië, en slechts een honderdtal in Portugal. Gelukkig kunnen wij tegenwoordig een positieve, opgaande trend opmerken in het wouwenbestand in de meeste Europese landen. Door deze lichte toename in enkele van onze buurlanden, krijgen we in de lage landen ook steeds meer waarnemingen binnen, zowel tijdens de trek als in de winter. Dank zij vele recente zachte winters, ovenwinteren er steeds meer wouwen in Midden-Europa. Ook zijn de milieu-omstandigheden verbeterd dank zij het verbod van enkele zeer giftige landbouwvergiften, een toenemend prooidierenbestand, een betere stootvogelbescherming in vele landen en dank zij zware inspanningen door Europese vogelbeschermers en onderzoekers.