Twee meldingen rond Polder Arkemheen. Dit kerngebied in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt in zijn voortbestaan bedreigd door de realisering van de grote Vinexbouwlocatie Vathorst (10.000 woningen) door de gemeente Amersfoort, pal op de grens met Polder Arkemheen. a. Eerst het positieve nieuws. Door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is officieel medegedeeld dat de Europese Unie de Nederlandse overheid maant om de Europese Vogelrichtlijn versneld uit te voeren. Deze aanwijzing vindt plaats met een arrest van het Europese Hof van Justitie in de hand. Voor 1 augustus 1999 moet Nederland zestig speciale beschermingszones rijker zijn. Deze gebieden maken al deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. In totaal zal Nederland dan zo’n negentig beschermde gebieden kennen.