Doel van het Plan van Aanpak Steenuil is te komen tot een duurzame, zelfstandige steenuilenpopulatie in de periode 1998-2003. Er wordt hierbij voorlopig gestreefd naar een populatiegrootte van 12.000 broedparen. De aantallen broedparen van de Steenuil zijn waarschijnlijk met meer dan 50% afgenomen over de periode 1960-1992. Waarschijnlijk spelen de verminderde nestgelegenheid en de verslechterde voedselsituatie in het halfopen agrarische landschap hierbij een belangrijke rol. Het verdwijnen van veel kleinschalige landschapselementen heeft hier in grote mate aan bijgedragen. Met name de sterk afgenomen aantallen knotbomen en oppervlakte hoogstamfruitboomgaarden hebben tot een vermindering van de nestgelegenheid geleid.