De broedvogels in het Kerkemeertje in de Westelijke Eilandspolder nemen, zowel in soorten als aantallen, toe. Dit is de opgewekte conclusie van de Vogelwerkgroep van het IVN Waterland* die in 1998 op verzoek van de Stichting Het Noordhollands Landschap de broedvogelstand inventariseerde. Zo broedt op een betrekkelijk kleine oppervlakte de Kleine Karekiet met zeven broedparen. Spectaculair is de terugkeer van de Roerdomp die achttien jaar uit de Eilandspolder is weggeweest. Het onlangs verschenen verslag over het Kerkemeertje bericht bovendien over de aanwezigheid van soorten als Kluut, Lepelaar, Visarend, Slobeend, Blauwborst, Snor en Baardmannetje. Deze rijkdom is vanuit een vogelobservatiehut van dichtbij te beleven. De toename van soorten en aantallen van broedvogels is te danken aan de ontwikkeling van een nieuw rietmoerasgebiedje in de Westelijke Eilandspolder. Vóór die tijd bestond het uit een intensief gebruikt weiland en sterk verdroogd en verruigd rietland. Door het natter maken wilde Het Noordhollands Landschap de natuur in de hele Eilandspolder helpen. Weidevogels maken namelijk graag gebruik van ondiepe poelen om er voedsel te zoeken en te slapen. Vanaf 1992 wordt het Kerkemeertje, pakweg net zo groot als zes voetbalvelden, zorgvuldig onderhouden en bewaakt door Het Noordhollands Landschap en vrijwilligers van het IVN. Nu vinden veertien soorten broedvogels hier rust en voedsel, een noodzakelijke combinatie voor een succesvol broedseizoen. Vanaf 1992 zijn er in totaal maar liefst 92 vogelsoorten voedselzoekend en broedend waargenomen in dit kleine natuurgebiedje. Het Kerkemeertje is in handen van de Stichting Het Noordhollands Landschap. Deze beheert in de Westelijke Eilandspolder in totaal 335 hectare veenweidegebied. Door de inrichting en het onderhoud van dergelijke moerasjes als het Kerkemeertje neemt de soortenrijkdom aan planten in de weidegebieden toe en bloeien in het voorjaar Pinksterbloem, Koekoeksbloem, Waternavel en het Blauwe Glitkruid hier uitbundig.