Na dertig jaren van ervaring met luchtverkenningen boven broedplaatsen, pleisterplaatsen en voedselgebieden van Lepelaars werden wij in november 1997 door Vogelbescherming Nederland verrast met de beschuldiging dat onze vluchten voor Lepelaars zeer schadelijk zouden zijn. De luchtverkenningen die wij sinds 1966 maakten, werden achtereenvolgens georganiseerd door de Nederlandsche Vereniging lot Bescherming van Vogels, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (later Rijkswaterstaat Directie Flevoland) en de Stichting Lepelaar Onderzoek Nederland. Laatstgenoemde vluchten werden verricht in het kader van het Soortbeschermingsplan Lepelaar en werden in 1993-1995 voor een deel betaald door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In al die jaren is er nooit geklaagd over een verstorende werking van deze luchtverkenningen.