Een soortbeschermingsplan is één van de instrumenten die de overheid kan inzetten bij natuurbescherming. Voor het plan voor de Lepelaar gaf het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in 1994 het startsein. Onder coördinatie van Vogelbescherming Nederland werkten gedurende de afgelopen vijf jaar vele professionals en vrijwilligers nauw samen aan het toekomstperspectief van deze Rode Lijst-soort. In april is het soortbeschermingsplan afgesloten met de uitgave van een boek. De Lepelaar is één van de 57 kwetsbare en bedreigde soorten broedvogels van de Rode Lijst. Nederland is van internationale betekenis voor de Lepelaar, omdat bijna de helft van de West-Europese populatie hier broedt. Door zijn beperkte verspreiding, de bedreigingen van zijn leefomgeving en de sterke afname van het aantal broedparen in de jaren zestig is de soort kwetsbaar.