Sinds 1979/1980 broeden er weer Buizerden in Noord- en Zuid-Holland, Niet alleen in de duinen en in de binnenduin-landgoedbossen daarachter, maar ook in het veenweidegebied. Het eerste broedgeval (in 1979) werd gemeld uit Bloemendaal (Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland 1981). In het jaar daarop kwam ook in de Koninklijke Landgoederen ’De Horsten’ bij Wassenaar weer een succesvol broedgeval tot stand (Ter Keurs & Verstrael 1981). In ’De Horsten’ had de Buizerd toen ruim dertig jaar niet meer gebroed. Het lijkt erop dat de Buizerd in West-Nederland weer tot broeden kwam in een periode waarin er in de traditionele buizerdbroedgebieden op de hogere zandgronden in Oost- en Midden-Nederland een ’verzadiging’ met broedparen begon op te treden (Erkens 1979).

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Henk Zwols, Paul Vos, Marcel Noordervliet, & Wim ter Keurs. (1999). Waardoor vestigde de Buizerd zich pas rond 1980 (weer) als broedvogel in Noord- en Zuid-Holland?. Het Vogeljaar, 47(5), 193–197.