Aansluitend op de presentatie van de ‘Groene Maand september 2000’ door projectleider Bart Zwagemaker van de IVN Vereniging voor natuur en milieu-educatie aan de pers volgde tijdens een feestelijke bijeenkomst de presentatie van het boek en de CD-rom Het milieu van de natuur door Joke ‘t Hart, redactrice van het boek. Dit alles gebeurde op vrijdag 1 september 2000 op de Kampeerboerderij De Roerdomp in Middelbeers (N.-Br.). Daarbij werden de eerste exemplaren uitgereikt aan Jan Roelofs (onderzoeker naar verzuring), Frans van Maasakkers (beheerder van de Landschotse Heide), Ton Bosman (directeur Vereniging Natuurmonumenten), Niek van Heijst (adjunct-directeur Staatsbosbeheer) en Peter von Meyenfeldt (directeur van De Landschappen). Met behulp van dit boek is het mogelijk het verband te herkennen tussen kwaliteit van de natuur en verzuring, vermesting en verdroging (de drie V’s van de sluipende milieubedreiging). In negen hoofdstukken (van de totaal vijftien) staat een ecosysteem centraal: bossen, heide, vennen, beekdalen, rivieren, moerassen, duinen, cultuurlandschap en stad. Per ecosysteem worden de zichtbare gevolgen beschreven van de drie V’s op de soortenrijkdom. Aan de hand van de in het veld waargenomen planten- en dierensoorten kan men zo de mate van aantasting door de drie Vs bepalen. Het boek is een natuurgids over de gevolgen van de milieudruk op de natuur. In 1991 verscheen een eerste uitgave van Het milieu van de natuur, die inmiddels geruime tijd is uitverkocht.