Het heeft niet veel gescheeld of de Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) was als Nederlandse braadvogel verdwenen. Grootschalige aantastingen van het landschap brachten deze ranke roofvogel op de rand van uitsterven. Door toedoen van een aantal gelukkige omstandigheden is er tegenwoordig weer een kleine enigszins stabiele populatie. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de historie van het beschermingswerk, dat louter en alleen door samenwerking tussen verschillende partijen kon uitgroeien tol het huidige project. Onderzoek naar de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer in het open cultuurland is cruciaal om te komen tot een betere besteding van de huidige subsidiestromen. Hier en daar geven wij onze ideeën over dit onderzoek. Eerst wordt stilgestaan bij de status van als broedvogel.