De toename van broedparen van de Purperreiger in de periode van 1998 tot 2000 heeft zich in 2001 niet voortgezet. In veel broedgebieden was het aantal paren ongeveer gelijk aan dat van 2000. De broedgebieden komen in tabelvolgorde in de tekst aan bod. Kolonies waarvan de gegevens in Tabel 1 geen aanvulling behoeven, zijn niet vermeld.