Eind november verscheen de nieuwe broedvogelatlas van Sovon Vogelonderzoek Nederland, waar heel veel vogelliefhebbers al enige tijd naar uitgekeken hebben. De vorige atlas van Nederlandse broedvogels verscheen in 1978 en was dus al lang niet meer actueel. Weliswaar publiceerde Sovon in 1987 ook nog de Atlas van de Nederlandse vogels, maar die uitgave omvatte ook trekvogels en overwinteraars. Deze nieuwe uitgave, ongetwijfeld weer voor een aantal jaren hèt standaardwerk voor vogelaars en beleidsmakers, is evenals de uitgave uit 1978 weer geheel gewijd aan de broedvogels in ons land. De Atlas van de Nederlandse broedvogels is gebaseerd op veldwerk verricht in de broedseizoenen 1998, 1999 en 2000. In 2001 werd nog aanvullend veldwerk uitgevoerd om hiaten op te vangen. De gegevens voor dit boek zijn aangeleverd door zo’n 2600 waarnemers, die speciaal voor deze uitgave het veld ingingen.