Er komt een maatschappelijk debat over schelpdiervisserij. Dit is de uitkomst van het overleg dat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV, dat sinds kort het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heet) voerde met de belangrijkste partijen, de visserijsector en de natuurorganisaties. Het maatschappelijk debat moet na de presentatie van het Evaluatieonderzoek 2e fase (EVA II, het wetenschappelijk evaluatieonderzoek naar de effecten van de schelpdiervisserij) plaatsvinden. Uit deze discussie moet duidelijk naar voren komen hoe in de maatschappij gedacht wordt over schelpdiervisserij in de Waddenzee. De uitkomsten van dit debat zullen samen met de wetenschappelijke conclusies van EVA II de basis vormen voor het nieuwe visserijbeleid. Daarbij komt onder andere aan de orde of de schelpdiersector op het wad mag blijven vissen. Het maatschappelijk debat wordt in de maanden juli en augustus gehouden. De voorstellen voor nieuw beleid zullen eind dit jaar aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd. Ideeën over hoe het maatschappelijk debat gehouden zou moeten worden, suggesties voor personen die een goede onafhankelijke debatleider zouden kunnen zijn en tips over wat tijdens het maatschappelijk debat zeker aan de orde moet komen, zijn zeer welkom. Stuur uw suggesties, ideeën of opmerkingen per e-mail naar info@helpdewadvogels.nl.