Lange tijd ging het de Groene Specht Picus viridis in ons land niet voor de wind. De afname was zorgwekkend, hetgeen uiteindelijk resulteerde in opname van de soort op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten van Nederland (Osieck & Hustings 1994). Nu de Groene Specht de kleigronden heeft ontdekt en zijn areaal heeft uitgebreid naar Zuidwest-Nederland en het rivierengebied, lijkt er een kentering in deze trend te zijn gekomen. De nieuwe broedvogelatlas laat dit goed zien. Voor sommige delen van het nieuw bezette gebied kwam de kolonisatie pas kort geleden op gang en was ten tijde van de atlasjaren nog volop in ontwikkeling. De Hoeksche Waard is hiervan een voorbeeld. Daar werd de Groene Specht in ruim vijfjaar van een zeldzame verschijning een alomtegenwoordige broedvogel.