Het aantal broedparen lag in 2002 ruim tien procent boven dat van 2001! Een verheugende ontwikkeling. Hiermee is echter niet alles gezegd. U kent, als u mijn jaarlijkse verslagen in het Vogeljaar steeds leest, ook mijn blijvende zorg. Het gaat in verscheidene kolonies helemaal niet goed. Voorts kan ik in een cultuurland als Nederland, veel predatie van purperreigerjongen door de Vos niet als een normaal biologisch gegeven beschouwen. Zeker niet als daardoor een kolonie terugloopt en er geen goede alternatieven voorhanden zijn. Uit het overzicht zal blijken dat de landelijke toename vooral is toe te schrijven aan enkele kolonies in Zuid-Holland. De broedgebieden komen op de gebruikelijke wijze in de tekst aan bod. Kolonies waarvan de gegevens in Tabel 1 geen aanvulling behoeven zijn niet vermeld.