Vogelsoorten die niet tot onze oorspronkelijke avifauna behoren maar hier geraakt zijn door toedoen van de mens, worden exoten genoemd. Exoten zijn een actueel onderwerp in de natuurstudie en -bescherming, omdat exoten een bedreiging kunnen vormen voor inheemse soorten. Vormen van deze bedreigingen zijn bijvoorbeeld concurrentie, predatie, bastaardering, overbrengen van ziekten en parasieten, economische schade en verstoring van ecosystemen. De wereldorganisatie voor natuurbescherming, de IUCN, noemt exoten als tweede oorzaak van de recente sterke wereldwijde afname van soorten. In dit artikel worden een aantal feiten over exoten in de Nederlandse avifauna op een rij gezet. Voorts wordt er nader ingegaan op mogelijke concurrentie tussen enerzijds de Nijlgans en de Halsbandparkiet en anderzijds de inheemse vogelsoorten.