In dit overzicht van de broedresultaten van de Purperreiger zijn deze keer twee jaarverslagen samengevoegd. De opbouw van het artikel komt overeen met die van de jaarlijkse verslagen die in de afgelopen jaren in het Vogeljaar werden gepubliceerd. Het aantalsverloop van populaties kenmerkt zich door bergen en dalen. In de meeste broedgebieden lag in 2003 het aantal nesten iets onder dat van 2002. In 2004 overtrof het aantal nesten ruimschoots dat van 2002; minimaal 520 nesten! Tabel 1 geeft het bekende overzicht van de Nederlandse kolonies. Broedgegevens die voor zich spreken en waarvan geen bijzonderheden zijn te vermelden, komen in de tekst niet aan de orde.